Guru Shakti

Angarak Stotram


Angarak Stotram
||अङ्गारकस्तोत्रम् ||


Angaraka is the other name of Mars or Mangal. Mars is the son of earth.  This Mangal Stotra is from Skanda Purana. It is believed that whosoever recites this Angaraka Stotram daily, his debts and  misfortune is eliminated from his life. He receives abundance, riches and a beautiful wife. The negative influences of planet Mars is also removed from his life. The Angaraka Stotram should be read for overall prosperity in life. The Stotra also hepls to increase magnetism and attraction also.

 विनियोगः
अस्य श्री अङ्गारकस्तोत्रस्य विरूपाङ्गिरस ऋषिः |
अग्निर्देवता गायत्री छन्दः |
भौमप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः |

अङ्गारकस्तोत्रम्
अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः |
कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः ||१||
ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः |
विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत् कुजः ||२||
सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायतेक्षणः |
लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः ||३||
रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः |
नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत्सततं नरः ||४||
ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्यं च विनश्यति |
धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमाम् ||५||
वंशोद्द्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः |
योऽर्चयेदह्नि भौमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकैः ||६||
सर्वा नश्यति पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्रुवम् ||७||
||इति श्रीस्कन्दपुराणे अङ्गारकस्तोत्रं संपूर्णम् ||

Some Useful Links
Manglik Dosha Nivarana Mantra
Run Vimochak Mangal Stotram
Mangal Kavacham
Mangal Beej Mantra


Print Friendly and PDF