Guru Shakti

Saraswati Ashthothar Shatnaam Stotram


Saraswati Ashthothar Shatnaam Stotram
सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

Saraswati is the Goddess of knowledge, music, arts and science. She is the part of the Trinity of Saraswati, Lakshmi and Parvati. She is the Goddess of learning. 108 Names of Saraswati enhances your skills and knowledge in every area of your life. The students must listen or recite this stotram . Everyone related with arts and skill should get the grace of Goddess Saraswati.

सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा । 
श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा ॥ 1 ॥

शिवानुजा पुस्तकधृत् ज्ञानमुद्रा रमा परा । 
कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी ॥ 2 ॥

महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा । 
महाभागा महोत्साहा दिव्याङ्गा सुरवन्दिता ॥ 3 ॥

महाकाली महापाशा महाकारा महाङ्कुशा । 
सीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी ॥ 4 ॥

चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखाविभूषिता । 
सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता ॥ 5 ॥

वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला । 
भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा ॥ 6 ॥

जटिला विन्ध्यवासा च विन्ध्याचलविराजिता । 
चण्डिका वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना ॥ 7 ॥

सौदामिनी सुधामूर्तिस्सुभद्रा सुरपूजिता । 
सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना ॥ 8 ॥

विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाफला । 
त्रयीमूर्ती त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी ॥ 9 ॥

शुम्भासुरप्रमथिनी शुभदा च सर्वात्मिका । 
रक्तबीजनिहन्त्री च चामुण्डा चाम्बिका तथा ॥ 10 ॥

मुण्डकाय प्रहरणा धूम्रलोचनमर्दना । 
सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता ॥ 11 ॥

कालरात्री कलाधारा रूप सौभाग्यदायिनी । 
वाग्देवी च वरारोहा वाराही वारिजासना ॥ 12 ॥

चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्यविभूषिता । 
कान्ता कामप्रदा वन्द्या विद्याधरा सूपूजिता ॥ 13 ॥

श्वेतासना नीलभुजा चतुर्वर्गफलप्रदा । 
चतुराननसाम्राज्या रक्तमध्या निरञ्जना ॥ 14 ॥

हंसासना नीलजङ्घा ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका । 
एवं सरस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तरशतम् ॥ 15 ॥

इति श्री सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

Some Useful Links
Saraswati Mantra For A Superb Memory
108 Names of Saraswati
Saraswati Kavacham


Print Friendly and PDF